Privacy

Uw privacy en klachten regeling

In het kader van de wetgeving ben ik verplicht u te informeren over mijn dossierplicht, mijn verplichtingen als gevolg van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( Wkkgz), en de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG).

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op uw zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’  of 24104 ‘acupunctuur’.

Behandelovereenkomst:

In het kader van WGBO vraag ik u bij het starten van de behandelingsperiode een behandelingsovereenkomst te tekenen. Bij het u toesturen van de afspraakbevestiging en vragenlijst doe ik u deze toekomen.

Klachten / conflicten:

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Via de NWP ben ik als zorgaanbieder/therapeut aangesloten bij de Camcoop. Bij eventuele klachten kunt u het volgende internetadres raadplegen www.klachtenregeling-CAMCoop.nl.

Indien er sprake mocht zijn van een klacht dan is volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Meer hierover staat vermeld op de bovengenoemde website.

© 2023 Shiatsu Bussum